12.1.12

திருச்சி மலைக்கோட்டையின் எழில்மிகு ஓவியங்கள்