12.1.12

மதுரைதிருமலை நாய்க்கர் அரண்மனையின் ஓவியங்கள்